Wijzigingsvoorstellen reglementen

Om het aantal deelnemers aan contesten te vergroten zullen de regels hiervoor steeds kritisch moeten worden getoetst aan de werkelijkheid. Om dit gestructureerd en transparant te laten verlopen is onderstaande werkwijze van toepassing. Let op: gedurende het gehele jaar door kunnen voorstellen worden ingediend. De onderstaande procedure is ook als pdf beschikbaar:

Procedure wijzigingsvoorstellen VERON VHF-en-hoger contesten

Procedure wijzigingsvoorstellen VERON contesten VHF-en-hoger

 

1.0    Doel

1.1    Vergroten van het aantal deelnemers bij VHF-en-hoger contesten.

1.2    Gestructureerd beoordelen en doorvoeren van voorstellen voor wijzigingen in contest reglementen voor alle door de VERON georganiseerde VHF-en-hoger contesten.

 

2.0    Termen en definities

Contestjaar: loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

3.0    Verantwoordelijkheden

3.1    (Potentiële) deelnemer aan een VERON VHF-en-hoger contest: gedurende het gehele jaar indienen van het voorstel om een contestreglement aan te passen. Dit voorstel moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • Naam en call van de indiener,
  • Datum,
  • Welke contest het betreft,
  • Een duidelijke beschrijving van hetgeen men gewijzigd wil hebben,
  • Motivatie wat het te bereiken effect/doel is van die wijziging,
  • Wat de mogelijke (negatieve of positieve) neveneffecten zijn als die wijziging wordt doorgevoerd.

3.2    De VERON (VHF-en-hoger ) contest manager: terugkoppelen naar de indiener dat het voorstel ontvangen is, eventueel in overleg met de indiener de aanvraag completeren.

Informatie inwinnen over de impact van doorvoeren en over eventuele (nadelige) neveneffecten.

Alle gegevens verwerken in een overzicht, indien mogelijk voorzien van aanbevelingen.

Het overzicht jaarlijks op 1 oktober ter beoordeling voorleggen aan de VHF-en-hoger commissie die vóór 1 november het eindbesluit neemt.

De aangepaste reglementen vóór 1 december bekend maken op de website van de VHF-en-hoger commissie en de wijzigingen zelf tevens in de VHF-en-hoger rubriek (januarinummer van Electron).

3.3    VHF-en-hoger commissie: aan de hand van de voorbereidingen van de contest manager besluiten welke voorstellen op welke wijze voor het volgende contestjaar worden doorgevoerd.

 

4.0    Werkwijze.

Op het moment dat iemand een idee heeft om een contest reglement aan te passen kan dit gemotiveerd en volledig aangeboden worden bij de VERON (VHF-en-hoger) contest manager (VHF-contest@veron.nl)

De contest manager heeft de regie over het gehele proces, waarbij steeds uitgegaan wordt van de doelstelling dat er uiteindelijk meer deelnemers komen bij de VHF-en-hoger contesten.

De VHF-en-hoger commissie heeft de eindverantwoording voor de door te voeren wijzigingen.

In principe worden gedurende het contestjaar geen wijzigingen doorgevoerd, anders dan:

  • tik- of taalfouten,
  • veranderingen als gevolg van bijzondere omstandigheden (b.v. veranderingen van gebruiksbepalingen opgelegd door AT)