Overleggen.

1-4-2015 en 22-4-2015: Skype meeting over organiseren van de VHF-dag.

Gedurende het gehele jaar: intensief email contact, o.a. over veranderende commissie en continuïteit.

16-9-2015 heeft een overleg tussen de commissieleden plaatsgevonden.

VHF-dag.

Deze is gehouden op 25 april in Apeldoorn en had meer dan 150 deelnemers. Met name was er voor satellietgebruikers een uitgebreid programma, live demonstraties/workshops. Daarnaast lezingen, een beperkte meetmogelijkheid en bekeruitreiking. Het was echt een succes!

Voor de VHF-en-hoger dag 2016 zijn diverse contacten gelegd en potentiële sprekers benaderd.

Mutaties.

Per 1 januari is Gert PG5D toegetreden tot de commissie, in de functie van contest manager. Gert heeft deze functie eerder bekleed (PA0NZH).

Coen PA5KM heeft zich bij de VR niet opnieuw beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter van de VHF-UHF commissie. Chris PA3CRX heeft zich kandidaat gesteld en vervult die functie vanaf 18 april en is hierdoor tevens lid van het HB geworden.

Renny PE1ASH bekleed per mei de functie van ATV-manager en vervangt hiermee Chris PA3CRX.

Paul PA0SON was vanwege tijdsgebrek nog erg weinig betrokken bij de commissie, hij was al voornemens de functie neer te leggen, heeft in april de knoop doorgehakt en de commissie verlaten.

Structuur.

Met het bekleden van de voorzitterfunctie door Chris PA3CRX is een andere weg ingeslagen. Omdat VHF-UHF de lading niet voldoende dekt is tevens de werknaam VHF-en-hoger ingevoerd. Daarbij is tevens de naam van de commissie informeel omgedoopt naar VHF-en-hoger commissie. Zowel de rubriek in Electron als de website draagt deze beter dekkende naam.

Beleid.

Er is beleid gemaakt om alle (potentiële) gebruikers van de frequenties hoger dan 30 MHz meer aan te spreken. Diverse activiteiten zijn minder ‘bandgebonden’, waardoor tevens een andere structuur aan de commissie is gegeven. Aangezien het aantal vervulde functies toch al beperkt was betekent dit dat de vacatures een andere taakinhoud krijgen dan hiervoor. Diverse potentiële kandidaten zijn actief benaderd, hetgeen niet tot resultaat heeft geleid.

Bertus PE1KEH richt zich weer op satelliet gebruikers, firsts en certificaten.

Hans PA0WYS houdt de activiteitenagenda bij er vervult bij de organisatie van activiteiten en secretariaat een actieve rol. Omdat er geen vergaderingen zijn geweest behoefden er ook geen notulen te worden gemaakt.

Vacatures.

Voor de vacatures Weak signals manager, Quality modes manager en Frequentie manager zijn functiebeschrijvingen gemaakt en op de website gepubliceerd. Voor de functie van Frequentie manager is een kandidaat gevonden, die naar waarschijnlijkheid begin 2016 formeel zal toetreden.

Electron.

Door de grotere diversiteit in onderwerpen en indieners van kopij is er voor gekozen de bijdragen gedurende de maand op een Gdrive te zetten. Hierdoor kan men onderling zien wat zoal is aangeleverd en de rubriekredactie heeft minder ‘deadline’. Dit systeem bevalt goed en is uitgebreid met een prioriteiten aanduiding bij de afzonderlijke bijdragen.

De VHF-en-hoger rubriek is diverser geworden. Certificaten zijn onder de aandacht gebracht. Tevens zijn een aantal nieuwe subrubrieken ontstaan. De rubriek bevatte o.a. de volgende onderwerpen:

 • ATV,
 • Apparatuur,
 • Techniek,
 • Contesten,
 • Quality modes (waaronder bijvoorbeeld FM en diverse digitale modus en repeaters wordt verstaan),
 • Weak signals (zoals gebruikt bij de diverse propagatievormen als Tropo, Sporadisch E, Meteor Scatter, Aurora, scatter tegen regen, vliegende objecten en de maan),
 • Satellieten,
 • Frequenties,
 • Andere tijdschriften,
 • Organisatie (commissie, vacatures, IARU, AT, evenementen).

Actuele zaken (die door de verwerkingstijd van Electron te laat zouden worden gepubliceerd) zijn niet in Electron maar op de website opgenomen, evenals grotere lijsten en overzichten als logs en contest uitslagen.

In totaal besloeg de rubriek VHF-en-hoger 112 pagina’s door commissieleden en diverse amateurs die hieraan bijdroegen. Daarnaast zijn artikelen via de commissie bij de redactie ingediend (8 pagina’s). De bijdragers zijn voornamelijk actief benaderd waarbij geprobeerd wordt een relatie op te bouwen.

In juni sierde de voorpagina van Electron een impressie van de satellietactiviteiten van de VHF-dag. De samenwerking met de redactie (voornamelijk met Ruud PF1F) is prettig en constructief verlopen.

Website.

Door oud commissielid Rob PE1ITR is de informatie van de website van de VHF-commissie en van de persoonlijke webpagina van PA1TK (contesten) bijeengebracht op de nieuwe website, als onderdeel van de VERON website: www.vhf-en-hoger.veron.nl

In maart is de nieuwe website in gebruik genomen. Voor de commissieleden is een gebruiksaanwijzing geschreven zodat snel aan de slag kon worden gegaan.

Een flinke inspanning is gedaan om de inhoud van de website relevant en ordelijk te krijgen. Lijsten en overzichten die informatief zijn maar niet echt leesvoer zijn, worden niet langer in Electron geplaatst maar zoveel mogelijk op de website.

Declaratieformulier.

Om op uniforme wijze te declareren is een Excel sheet gemaakt en in gebruik genomen.

Overheidszaken.

De commissieleden hebben de discussiestukken van Agentschap Telecom met o.a. repeaters, bakens en ‘hoog vermogen vergunningen’ becommentarieerd en door PA3CRX is in april en in december deelgenomen aan de dialoogsessie.

Op de uitgeschreven internetconsultatie is door de commissie (PA3CRX) bezwaar gemaakt tegen het toestaan van signalen voor/van drones in de 13 cm band.

Contesten.

De door Rob PE1ITR op de website geïnstalleerde contest robot maakt het de aanbieders van de logs makkelijk.

De vorig jaar gemaakte procedure voor wijzigingsvoorstellen t.a.v. contestreglementen is aangepast en gepubliceerd. Gewerkt is aan het vereenvoudigen en overzichtelijker maken van de reglementen zelf. De nieuwe reglementen zijn gepubliceerd op de website, in Electron zijn de wijzigingen in hoofdlijnen aangegeven.

ATV.

In totaal zijn er vier ATV contesten/activiteitenweekenden georganiseerd.

De VERON heeft het organiseren van de IARU ATV contest 2015 naar zich toegetrokken. Omdat de commissie al de indiener was van het nieuwe reglement en logsheet, was hierover al uitgebreid gecommuniceerd met het buitenland. Bertus PE1KEH heeft een programma geschreven waarmee relatief snel kan worden gecontroleerd en de uitslagen kunnen worden geproduceerd.

VHF-en-hoger contesten.

Voornamelijk door tijdgebrek is de eerste helft van het jaar stagnatie opgetreden in het verwerken van de logs. De contesten kregen ook weer aandacht in Electron, voor de uitgebreide uitslagen werd de website ingezet. In totaal zijn door PG5D 84 (!) phone/cw contesten georganiseerd.

Friedrichshafen.

De ATV manager was uitgenodigd om in Friedrichshafen de situatie m.b.t. ATV in Nederland toe te lichten in een ‘multi country presentation’. De presentatie is niet ‘live’ gegeven maar met een presentatieprogramma (beeld en geluid) genaamd ‘Prezi’.

Baken en repeater coördinatie.

Repeaters worden gecoördineerd door AT, vanuit het buitenland wordt echter commentaar gevraagd voor het toekennen van vergunningen. Vanuit België zijn diverse coördinatieadviezen behandeld.

Wat bakens betreft heeft de VERON wel degelijk een taak. De aanvrager van een vergunning moet een verklaring van de VERON toevoegen waaruit blijkt dat er geen belemmering is. Voor bepaalde frequentiegebieden/vermogens dient ook goedkeuring te worden verkregen door de IARU baken coördinator. Voor drie bakens in Rotterdam is gecoördineerd.

Dag van de Radio Amateur.

De commissie heeft dit jaar als thema 70 jaar VERON van harte genomen. Bij de stand kon niet alleen informatie worden ingewonnen en contacten worden begroet, er was tevens apparatuur uit de beginjaren van het gebruik van de VHF-en-hoger banden uitgestald. Op de scheidingswand was naast grote afbeelding van de diverse apparatuur ook ruimte voor een doorlopende voorstelling van actuele zaken zoals afbeeldingen die het afgelopen jaar in Electron hebben gestaan.

Lezingen met een VHF-en-hoger karakter:

 • ‘CoVersity, PI2NON’ door Johan PA3ANG,
 • ‘QRP-EME, ook tijdens de JOTA’ door Frans PE1RXJ.

IARU vergadering 2016.

Ten aanzien van de vergadering in 2016 is informatie voor voorstellen geïnventariseerd die verder beoordeeld worden om tot voorstellen te worden verwerkt.

Chris van den Berg PA3CRX

Voorzitter commissie VHF-en-hoger